Kunstfestivalen i Lofoten 1992

Kikki Prytz Wilhelmsen